Subsidie lokale klimaatprojecten

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doet een oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken.  Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor alle geselecteerde projecten samen. Indienen kan tot 15 september 2018.

Wie kan er een project indienen?

 • Een gemeente kan alleen een project indienen 
 • Een gemeente kan voor meerdere gemeenten indienen
 • Een intercommunale of provincie kan voor meerdere gemeenten één of meerdere projecten indienen
 • Een politiezone kan een project indienen voor meerdere gemeenten
 • Een OCMW kan voor een gemeente een project indienen. 
 • Een OCMW kan voor andere OCMW’s in naam van meerdere gemeenten een project indienen
 • Regionale landschappen kunnen in naam van gemeenten projecten indienen.
 • Een lokale verenging kan alleen een project indienen 
 • Een lokale verenging kan een project voor meerdere verenigingen indienen 
 • Een lokale vereniging kan een project indienen waarbij een of meerdere gemeenten betrokken worden.  

Er wordt telkens één trekker aangeduid voor het project die het project indient en zorgt voor de coördinatie van het project en de afspraken met de betrokken actoren. Aan deze trekker wordt ook het subsidiebedrag uitbetaald.

Gemeenten moeten actief betrokken partij zijn bij het project. Ze kunnen wel beroep doen op anderen om het project mee uit te voeren maar het blijft een project waar de gemeente zelf ook een actieve rol in opneemt.
 

Enkele voorbeelden wie kan indienen

 • stad X 
 • stad X heeft een ad hoc samenwerking met de stad Y dient hier als trekker een intergemeentelijk project in
 • de intercommunale A dient een intergemeentelijk project in waar de stad X, gemeente W en gemeente Z bij betrokken zijn
 • de intercommunale A dient een intergemeentelijk project in waar de steden Y, X en de gemeente V aan deelnemen
 • stad X doet mee aan een project getrokken door de B waarin naast X ook nog W, Z, V en Y aan participeren
 • het OCMW van gemeente Z kan een project indienen in naam van de gemeente Z. De gemeente op zich kan dan geen project meer indienen, maar wel nog deelnemen aan intergemeentelijke projecten getrokken door bijvoorbeeld de intercommunale A en/of de provincie B.
 • De vzw Q kan in naam van de stad Y een project indienen binnen de oproep voor gemeenten. Y kan dan zelf geen andere project meer indienen, wel nog participeren in intergemeentelijke projecten
 • De vzw Q kan binnen de oproep voor verenigingen een project indienen
 • Bosgroep P dient een project in voor een of meerdere gemeenten.
 • Lokale sportclub dient, los van lidmaatschap van federatie, een project in .
   
Welke projecten kan je indienen?
 • De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, helpen de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen realiseren. 
 • Projecten rond elektriciteitsproductie, het verhogen van de efficiënte van het elektriciteitsverbruik of de openbare verlichting komen niet in aanmerking.
 • De projecten moeten ten laatste op 1 januari 2024 afgerond zijn.
 • Thema’s van mogelijke projecten die in aanmerking komen: 
  • Nieuwbouw (verder dan wat wettelijk verplicht is )
  • Renoveren
   • Totaalrenovatie
   • Gedeeltelijke renovatie
  • Alternatieve warmtebronnen
  • Mobiliteit
  • Ruimte (vb. verdichting)
  • Natuur en bos

Voorbeelden van projecten die wel in aanmerking komen

 • Renovatie van een gebouw van de gemeente,  jeugdverening (indien lokaal), sportvereniging ...Totaalrenovatie, isolatie van dak, muur of vloer, beglazing, stookplaatsrenovatie, nieuw ventilatiesysteem, plaatsing thermostaatkranen
 • Collectieve renovatieprojecten voor het renoveren van particuliere woningen, advies, ontzorging, eventueel extra prikkelpremie
 • Oprichting rollend fonds voor renovatie van woningen van kansarme doelgroepen
 • Extra renovatiepremie voor een sociale doelgroep (gekoppeld aan renovatieadvies en energielening voor resterend bedrag)
 • Aanleg van een warmtenet
 • Plaatsing van een biomassaketel voor verwarming, valorisatie lokale biomassa bv resthout landschapsbeheer (kosten voor studie en plaatsing)
 • Groepsaankopen, bv. elektrische  fietsen, isolatie, …
 • Groepsaankoop hoogrendementsketels met lokale premie (waarbij de premie ook wordt ingebracht voor subsidie)
 • Energiescans + implementatietraject glastuinbouw
 • Energiecoaching bedrijven en/of lokale middenstand (scan + implementatietraject)
 • Inrichten van een mobipunt (aanleg autodeelstaanplaats, elektrische laadpalen, fietsparking, stopplaats openbaar vervoer, pakjesverdeelpunt … + externe expertise plaatsing en inrichting)
 • Trage wegen: uitbouw van een netwerk, inrichting
 • Opzetten autodeelsysteem: 
  • ofwel volledige aanbesteding aan een autodeelorganisatie > subsidie vragen voor eerste jaren +
  • ofwel aankoop deelwagens door de gemeente zelf en opvolging via autodeelorganisatie > subsidie voor aankoop
 • Opzetten fietsdeelsysteem
  • ofwel volledig uitbesteden
  • ofwel zelf fietsen aankopen
 • Aankoop van speciale deelfietsen bv voor mindervaliden, bakfietsen, e-bikes …
 • Aankoop (elektrische) dienstfietsen
 • Aankoop van een elektrische of CNG-dienstwagen
 • Bebossingsprojecten, vernatting / aanleg moeras

Voorbeelden van projecten die niet in aanmerking komen

Elektriciteitsproductie: de opwekking van elektriciteit
Efficiëntie van het elektriciteitsverbruik: het verbruik van elektriciteit verminderen, bv. door inzet van zuinige apparaten, led-verlichting…

 • Straatverlichting
 • Verlichting in woningen en gebouwen
 • Energiezuinige elektrische apparaten of installaties
 • PV
 • Windmolens

Te veel sensibilisatie zonder duidelijk aanwijsbare CO2 output

 • Fietsregistratiesysteem op zich: Via een draadloos systeem aan de fietsenstalling worden alle fietsers geregistreerd. Fietsende deelnemers krijgen een beloning.
 • Testkaravaan: aankoop vloot van alternatieve vervoersmiddelen en ter beschikking stellen van bedrijven om gedurende een aantal weken uit te testen 
 • Trage wegen: communicatie en onderhoud
   
Voorwaarden
 • Een gemeente of lokale vereniging kan maar één project op haar grondgebied indienen.
 • Een gemeente kan daarnaast ook deelnemen aan intergemeentelijke projecten, of projecten samen met andere gemeenten uitvoeren. 
 • Hetzelfde project kan maar door één doelgroep worden ingediend.
Beoordeling van de projecten: criteria

We beoordelen de projecten op volgende criteria:

 • de kostenefficiëntie per ton CO2-eq-reductie
 • de herhaalbaarheid van het project met een minimum aan aanpassingen
 • het innoverende karakter
 • de mate waarin het project een positief effect heeft op andere beleidsdomeinen

Als er per provincie onvoldoende budget is voor de positief beoordeelde projecten, worden de volgende extra criteria mee in overweging genomen: 

 • de regionale spreiding van de projecten; 
 • de draagwijdte van het project; 
 • het participatieve karakter van het project, als dat van toepassing is; 
 • de doorwerking naar of de verankering in verder beleid; 
 • een positieve verhouding tussen de projectkosten en de milieubaten
   
Hoeveel bedraagt de projectsubsidie

 • De subsidie bedraagt maximaal 75% van het totaal van de uitgaven in de projectbegroting na aftrek van andere subsidies, groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of REG-premies.
 • De vermelde drempelbedragen gaan over de totale kostprijs van het project. Minimaal 10.000 euro en maximaal 250.000 euro gaat dus over de totale projectbegroting – of kost (100%) en dus niet over het aangevraagde subsidiebedrag.

 • Een project kan ook duurder zijn maar er 75% van max 250.000 euro gesubsidieerd. Dus een deel van het grotere project wordt ingediend als project.
  Voorbeeld:
  -    Totale projectkost = 12.000 euro – 2000 euro groenestroomcertificaat = 10.000 euro projectkost die ingediend wordt bij de projectaanvraag.
  -    75% subsidie wordt aangevraagd. Dit komt neer op 7500 euro subsidie

 • De subsidie kan op totale kost of meerkost gevraagd worden om bv. verder te gaan dan de verplichte energie-eisen. Dan is de kostprijs om verder te gaan dan de verplichte eisen de meerkost van het project?

 • Enkel zaken die wettelijk niet verplicht zijn, komen in aanmerking voor subsidie.

Kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project komen in aanmerking voor subsidie. Alleen directe kosten als onderdeel van een project gekoppeld aan concrete projectrealisaties op het terrein kunnen worden ingebracht. 
Hieronder vallen: 
-    eventuele investeringskosten, werkingskosten, loonkosten en externe prestaties. 
-    Studies, visievorming en planning, inventarissen, monitoring en sensibilisatieprojecten kunnen als onderdeel van een project met concrete realisaties worden ingebracht.
-    Coördinatiekosten i.v.m. het ingediende project komen in aanmerking
-    Kosten i.v.m. voorbereiding en afwerking van bepaalde werken of ingrepen Vb. kappen in voorbereiding van bepaalde ingrepen, het terug pleisteren en verven, ed.
 

Project indienen: praktisch