Verklarende woordenlijst

  • Actieplan voor duurzame energie en klimaat (SECAP): document waarin de ondertekenaars van het nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant vaststellen hoe zij voornemens zijn hun verbintenissen te verwezenlijken. Het definieert beperkings- en aanpassingsmaatregelen om de doelstellingen te bereiken, samen met tijdsbestekken en toegewezen verantwoordelijkheden (bron: http://www.burgemeestersconvenant.eu/).
  • Burgemeestersconvenant: Het Burgemeestersconvenant is een unieke bottom-upbeweging die een groot aantal lokale en regionale autoriteiten heeft kunnen bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en het richten van investeringen op maatregelen voor mitigatie van klimaatverandering (2008). In 2014 werd, voortbouwend op het succes van het Burgemeestersconvenant, het "Mayors Adapt"-initiatief geïntroduceerd; het berustte op hetzelfde governancemodel en nodigde steden uit politieke verbintenissen aan te gaan en maatregelen te nemen om te anticiperen en zich voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Eind 2015 werden de initiatieven samengevoegd in het nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie waarin de EU 2030-doelstellingen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering werden overgenomen (bron: http://www.burgemeestersconvenant.eu/).